Blue Flower

Pierwsza wzmianka o propozycji utworzenia stowarzyszenia pojawiła się w 2008 roku a na posiedzeniu Zarządu Koła w dniu 29.12.2009r. zapadła decyzja o rozpoczęciu prac przygotowawczych. Kolejny etap to zebranie członków Koła PZERiI w dniu 26 stycznia 2010 roku. Na zebraniu tym poprzez wyjaśnienie różnicy pomiędzy dotychczasową działalnością Koła, a proponowanym Stowarzyszeniem i po wystąpieniu naszego gościa pana Stanisława Waligóry Wójta Gminy Włoszakowice, który w prosty sposób i na przykładzie Samorządu Gminnego przedstawił różnice w dotychczasowym działaniu Związku, który jest ubezwłasnowolniony, a nowym działaniu w Stowarzyszeniu. W wyniku tych wyjaśnień członkowie obecni na zebraniu przyjęli poprzez oklaski propozycję przewodniczącego zebrania o  założeniu nowego Stowarzyszenia.

 Po tym zebraniu sprawa ruszyła szybko z miejsca.  W związku z decyzją podjętą na zebraniu zaczęliśmy zbierać podpisy osób deklarujących wolę wstąpienia do Stowarzyszenia. Zbieranie podpisów przerosło nasze oczekiwania, dlatego niezwłocznie przystąpiono z zespołem prawników do opracowania Statutu. W dniu 26.02.2010r. odbyło się zgodnie z ustawą o stowarzyszeniach zebranie założycielskie Stowarzyszenia, które przyjęło nazwę „Stowarzyszenie – Koło Gminne Emerytów, rencistów i Inwalidów We Włoszakowicach”.      W zebraniu udział wzięło 21 osób. Zebranie przyjęło 3 uchwały:

 1. Uchwała o założeniu Stowarzyszenia
 2. Uchwała o uchwaleniu Statutu Stowarzyszenia 
 3. Uchwała o wyborze Komitetu Założycielskiego i udzieleniu pełnomocnictwa do zarejestrowania Stowarzyszenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W skład Komitetu Założycielskiego weszli w porządku alfabetycznym:

 1. Dworczak Władysław 
 2. Marciniak Teresa 
 3. Samol Jerzy 
 4. Skorupiński Stanisław

W dniu 02.03.2010 roku został do Sądu w Poznaniu wysłany wniosek o rejestrację stowarzyszenia.

 W dniu 17.03.2010 roku Stowarzyszenie – Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego. Sąd w swoim postanowieniu zobowiązał Komitet Założycielski do wystąpienia do GUS o Regon i niezwłoczne przedłożenie wniosku o wpis składu osobowego Zarządu i Komisji Rewizyjnej wraz ze stosownymi dokumentami.   W wyniku postanowienia Sądu w dniu 29.03.2010r. zwołaliśmy walne zgromadzenie członków założycieli w liczbie 23 osób na którym dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej zgodnie ze Statutem na 4-letnią kadencję. 

  Na pierwszym posiedzeniu Zarządu dokonano wyboru:

 1. Stanisława Skorupińskiego    - na prezesa Zarządu
 2. Władysława Dworczaka    - na w-ce prezesa Zarządu
 3. Jerzego Samola        - na skarbnika
 4. Teresę Marciniak        - na sekretarza
 5. Danutę Krawczyk        - na członka Zarządu
 6. Ludwika Mrozkowiaka    - na członka Zarządu
 7. Władysława Knopa        - na członka Zarządu

Na pierwszym zgromadzeniu członków uchwalono również składkę członkowską w wysokości 18,00 zł płatną do 30 czerwca każdego roku. Stosowne dokumenty odwrotnie przesłano do Sądu Rejestrowego w Poznaniu.

 Po zatwierdzeniu przez Sąd Rejestrowy Zarząd przystąpił natychmiast do opracowania deklaracji członkowskiej, legitymacji członkowskiej i logo Stowarzyszenia.. Kolejne czynności to rozpoczęcie przyjmowania członków do Stowarzyszenia – Koło Gminne Emerytów, Rencistów i Inwalidów we Włoszakowicach  i wręczanie legitymacji członkowskich. W następnej kolejności to uzyskanie NIP w Urzędzie Skarbowym i otwarcie konta w Banku Spółdzielczym we Włoszakowicach.

 

 Opracował: Stanisław Skorupiński